Masterclasses voor de ervaren implantoloog en tandtechnicus

Wanneer u zich inschrijft voor de Masterclass Immediaat implanteren legt Omnimed de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels het inschrijfformulier worden uiterst zorgvuldig behandeld en bewaard. In alle gevallen verwerkt Omnimed alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving voor de masterclass.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zou zijn verleend, behoudens aan de met de organisatie samenwerkende industriële partners van de masterclass. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inschrijven geschiedt op volgorde van aanmelding. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van uw definitieve inschrijving en een overzicht van de kosten. Bij overinschrijving wordt u op een wachtlijst geplaatst en ontvangt u hierover bericht.

Betaling

U ontvangt de factuur met cursuskosten 14 dagen na uw inschrijving, of uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de masterclass (tenzij nadrukkelijk anders vermeld). U wordt verzocht deze factuur binnen 30 dagen te voldoen.

Annulering / Bedenktijd

U heeft 14 dagen bedenktijd op het moment van inschrijven. De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktijd plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen. Annulering van uw inschrijving dient via een bericht naar te geschieden. Annulering van uw inschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van uw inschrijving is kosteloos. Daarna geldt: bij annulering tot 6 weken voorafgaand aan de masterclass wordt € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht, daarna wordt 50% van uw inschrijvingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen de periode van 2 weken voorafgaand aan de cursus- of congresdatum vindt geen restitutie meer plaats. Eventuele restitutie zal binnen 2 weken plaatsvinden.
Data, prijzen, programma, tijden en sprekers zijn onder voorbehoud. Vanzelfsprekend streeft Omnimed er naar te voorkomen dat de masterclass geen doorgang kan vinden. Bij minder dan 50% inschrijvingen van het totaal aantal te plaatsen deelnemers behoudt Omnimed zich het recht voor de masterclass geen doorgang te laten vinden. U wordt hierover per email geïnformeerd en er vindt desgewenst restitutie van de inschrijvingskosten plaats of u wordt ingedeeld bij één volgende masterclasses. Bij overmacht, zoals acute ziekte van één van de sprekers of ieder ander ernstig voorval, behoudt Omnimed zich eveneens het recht voor de masterclass geen doorgang te laten vinden. U wordt hierover per email geïnformeerd en er vindt desgewenst restitutie van de inschrijvingskosten plaats, er wordt een nieuwe cursus- of congresdatum vastgesteld of u wordt ingedeeld bij een volgende masterclasses.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een de masterclass geschiedt op eigen risico. Omnimed is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een de masterclass. Omnimed zal iedere aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer zichzelf toebrengt tijdens hands-on trainingen afwijzen. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan een hands-on training.

Auteursrechten

Het format van de door Omnimed georganiseerde masterclass is eigendom van Omnimed. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Omnimed is het verboden dit format te gebruiken voor enig andere (commerciële) toepassing.

Het gebruikte cursusmateriaal is eigendom van Omnimed. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de sprekers is het de deelnemer verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het gebruikte cursusmateriaal te publiceren of op welke andere wijze dan ook te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Ook is het uitdrukkelijk verboden opnames in beeld of geluid te maken van masterclass of gedeelten daarvan behoudens voor eigen gebruik.

Toestemmingsverklaring

Tijdens de masterclass kunnen foto's en video opnamen worden gemaakt. Het is mogelijk dat daarbij deelnemers herkenbaar in beeld komen. Met deze bepaling geeft u als deelnemer zonder verdere vooraankondiging aan akkoord te gaan met het vervaardigen en gebruiken van dit beeldmateriaal door Omnimed voor haar website, nieuwsbrieven en eventuele andere social media uitingen.

Klachtenregeling

Omnimed beschikt over een officiële klachtenregeling. Indien u meent dat u als deelnemer tekort wordt gedaan stellen wij het op prijs indien u dat aan ons meldt. Wij zullen er dan alles aan doen om in overleg met u tot een oplossing te komen.

Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, kan de klacht aanhangig worden gemaakt bij de onafhankelijke, door Omnimedpro aangestelde, Klachtencommissaris. De huidige Klachtencommissaris is mr. J.T.E. Vis, advocaat bij Vis & Van Reydt Advocaten in Amsterdam.
 
De Klachtencommissaris is te bereiken via:
Omnimedpro
Ter attentie van de Klachtencommissaris
Oedsmawei 24
9001ZJ Grou

U accepteert de Algemene Voorwaarden, zoals hierboven omschreven, bij inschrijving voor de masterclass.

© 2024 Omnimed. Alle rechten voorbehouden