Masterclasses voor de ervaren implantoloog en tandtechnicus

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.OmnimedPro.nl). Haar kantoor is gevestigd te Grou, Oedsmawei 24 Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK te Leeuwarden onder nummer 53311183.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

OmnimedPro streeft ernaar, dat alle informatie op deze website correct en actueel is. Hoewel OmnimedPro zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan echter niet worden ingestaan. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
OmnimedPro garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. OmnimedPro is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze internetsite gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door OmnimedPro niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

OmnimedPro, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OmnimedPro of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OmnimedPro is het niet toegestaan links naar sites van OmnimedPro aan te bieden.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan OmnimedPro zendt, is niet gegarandeerd. OmnimedPro raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan OmnimedPro te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan OmnimedPro te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

OmnimedPro en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of OmnimedPro op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan OmnimedPro of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van OmnimedPro.

Wijzigingen

Omnimed behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

© 2023 Omnimed. Alle rechten voorbehouden